اقتصاد

لغو عوارض صادراتی سیب

0 نظر

با پیگیری‌های کمیسیون توسعه فروش خارجی غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، عوارض صادراتی سیب لغو شده است. این تصمیم