دانش و فناوری

ایجاد زنجیره ارزش ساخت و ساز ماهی در قفس در منابع آبی‌های شمال کشور به فارسی می‌شود: 
توسعه زنجیره ارزش ساخت و ساز ماهی در قفس در منابع آبی‌های شمال کشور

توجه کشورها به خودکفایی در تأمین منابع آبی و غذا به عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها، اهمیت بیشتری پیدا کرده ا