سینمای ایران

عنوان اثر سینمایی: جای خالی جایزه فیلمنامه اقتباسی در اثر سینمایی فجر/سیمرغی که در کمد ماند
بازنویسی: عنوان اثر سینمایی: جای خالی جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی در اثر سینمایی فجر/سیمرغی که فرو رفت