استانها

نمایش “بیمارستان غیرنظامی منطقه جنگی نیست” در تهران را به فارسی می‌توان به صورت زیر بازنویسی کرد: “نمایش آثار کارتون “بیمارستان غیرنظامی منطقه جنگی نیست” در تهران به روی صحنه رفت”.