معرفی بهترین موسسه آموزش عالی‌های کشور در ثبت اختراع به زبان فارسیست.

بهترین دانشگاه‌های کشور در ثبت اختراع معرفی شدند


مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان دین محمدی (ISC) در آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان فارس، بر ضرورت تبدیل دانش و علم به فناوری تأکید کرده است. بر اساس داده های آخرین رتبه موسسه آموزش عالی ها در ISC، موسسه آموزش عالی های جامع بیشترین تعداد پروانه های ثبت اختراع را در بازه زمانی ۱۳۹۹-۱۳۹۷ ثبت کرده اند. و همچنین موسسه آموزش عالی صنعتی امیرکبیر و موسسه آموزش عالی صنعتی شریف به ترتیب با بیشترین ثبت اختراعات در بین موسسه آموزش عالی های صنعتی قرار دارند. از این رو، رتبه بندی موسسه آموزش عالی ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری در زمینه ثبت اختراعات نشان دهنده عملکرد ملی و بین المللی کشور در حوزه علم و فناوری است.

به گزارش دیجیاتور به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان دین محمدی (ISC)، دکتر سید احمد فاضل زاده رییس مؤسسه ISC در آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان فارس گفت: در دنیای کنونی به خوبی مشخص شده که زنجیره ارزش علم و فناوری فرآیند پیچیده ای است که فعالیت اجزای متعددی را می طلبد. دانش و علم که اغلب در قالب مقالات ارائه می شوند باید به فناوری تبدیل شوند، چرا که ساخت و ساز علم به تنهایی نمی تواند به پیشرفت کشور منجر شود.

وی افزود: پس از تبدیل آن به فناوری باعث توانمندی و پیشرفت صنعتی و مالی کشور خواهد شد. با توجه به تأکید سیاستگذاران علم و فناوری بر رشد درون‌زا، ایجاب می کند مؤلفه ساخت و ساز فناوری مورد توجه جدی قرار گیرد که میزان اختراعات ثبت شده یکی از شاخص های این مؤلفه است.

رییس مؤسسه ISC تشریح کرد: با توجه به زنجیره ارزش علم و فناوری، باید موسسه آموزش عالی‌ها، موسسات پژوهشی و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان کشور با برنامه ریزی و اختصاص برنامه‌ریزی مالی مناسب، اقدام به ثبت دستاوردهای علمی و فناوری در پایگاه‌های ملی و بین‌المللی ثبت اختراعات کنند. در این راستا باید متولیان امر با تخصیص برنامه‌ریزی مالی های مناسب و تامین و تجهیز آزمایشگاه‌های تحقیقاتی زمینه توسعه‌ تبدیل علم به فناوری و محصولات دانش‌بنیان را فراهم کنند.

پروانه های ثبت اختراع بین‌المللی در بازه زمانی ۱۳۹۹- ۱۳۹۷ (۲۰۲۰-۲۰۱۸)

فاضل زاده افزود: بر اساس داده های آخرین رتبه موسسه آموزش عالی ها در ISC موسسه آموزش عالی های حاضر در رتبه بندی ۱۴۷ پروانه ثبت اختراع بین المللی رادر بازه زمانی ۱۳۹۹-۱۳۹۷، به ثبت رسانده اند.

بر اساس تفکیک موسسه آموزش عالی ها بر اساس نوع آنها، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، موسسه آموزش عالی های جامع کشور، با ۹۵ پروانه ثبت اختراع بین المللی، بیشترین تعداد ثبت اختراع را در بین سایر موسسه آموزش عالی ها داشته اند. موسسه آموزش عالی فنی و حرفه ای در بین موسسه آموزش عالی های زیر، نظام یک پروانه ثبت اختراع را در سال ۹۷ به ثبت رسانده است.

موسسه آموزش عالی های جامع

رییس مؤسسه ISC گفت: از میان ۷۵ موسسه آموزش عالی جامع ۲۴ موسسه آموزش عالی توانسته اند ثبت اختراع بین المللی داشته باشند و ۹۵ پروانه ثبت اختراع بین المللی، را به ثبت برسانند. به لحاظ تعداد پروانه های ثبت اختراع موسسه آموزش عالی تهران به ترتیب با ۳۳ پروانه ثبت اختراع با اختلاف چشمگیر با نسبت به سایر موسسه آموزش عالی ها، رتبه اول را به خود اختصاص داده اند.

جدول ۱. پروانه های ثبت اختراع بین‌المللی موسسه آموزش عالی های جامع در بازه زمانی ۱۳۹۹- ۱۳۹۷ (۲۰۲۰-۲۰۱۸)

موسسه آموزش عالی های صنعتی

فاضل زاده خاطر نشان کرد: از میان ۲۸ موسسه آموزش عالی صنعتی حاضر در رتبه بندی ۹ موسسه آموزش عالی صنعتی موفق به ثبت ۵۱ پروانه اختراع بین المللی شده اند. در بین این موسسه آموزش عالی ها، موسسه آموزش عالی صنعتی امیرکبیر و موسسه آموزش عالی صنعتی شریف به ترتیب با ۲۴ و ۱۲ پروانه ثبت اختراع با اختلاف نسبت به سایر موسسه آموزش عالی ها رتبه های اول و دوم را دارند. جدول زیر تعداد ثبت اختراعات موسسه آموزش عالی های صنعتی را نشان می دهد.

جدول ۲. پروانه های ثبت اختراع بین‌المللی موسسه آموزش عالی های صنعتی در بازه زمانی ۱۳۹۹- ۱۳۹۷ (۲۰۲۰-۲۰۱۸)

عملکرد ملی و بین المللی دانشگاه‌های کشور در شاخص ثبت اختراع

اختراعات ملی ثبت شده موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری کشور

رییس مؤسسه ISC گفت: تعداد اختراعات ملی ثبت شده توسط موسسه آموزش عالی ها و موسسات آموزشی کشور در سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹ در نمودار زیر نشان ‎‌داده شده است. همانطور که مشاهده می شود، موسسه آموزش عالی های جامع بیشترین تعداد پروانه های ثبت اختراع ملی را در این بازه زمانی داشته اند.

تعداد ثبت اختراعات ملی موسسه آموزش عالی های جامع

وی افزود: در میان ۷۵ موسسه آموزش عالی جامع حاضر در نظام رتبه بندی ISC تعداد ۵۶ موسسه آموزش عالی موفق به ثبت اختراع ملی شده اند. موسسه آموزش عالی های فردوسی و سمنان به ترتیب با ۱۰۴ و ۷۵ اختراع ملی، به لحاظ شمار پروانه های ثبت اختراع رتبه های اول و دوم را داشته اند. جدول زیر ثبت اختراعات ملی کشور را به تفکیک موسسه آموزش عالی های جامع کشور نشان می دهد.

جدول ۳ . تعداد ثبت اختراعات ملی موسسه آموزش عالی های جامع

عملکرد ملی و بین المللی دانشگاه‌های کشور در شاخص ثبت اختراع

عملکرد ملی و بین المللی دانشگاه‌های کشور در شاخص ثبت اختراع

تعداد ثبت اختراعات ملی موسسه آموزش عالی های صنعتی

فاضل زاده ادامه داد: از میان ۲۸ موسسه آموزش عالی صنعتی حاضر در رتبه بندی ISC تعداد ۲۵ موسسه آموزش عالی دارای ثبت اختراع ملی هستند که در این میان موسسه آموزش عالی های صنعتی اصفهان، امیرکبیر و علم و تولیدی ایران به ترتیب با ۶۷، ۵۳ و ۲۸ پروانه ثبت اختراع ملی رتبه های اول تا سوم را از آن خود کرده اند.

جدول ۴. تعداد ثبت اختراعات ملی موسسه آموزش عالی های صنعتی

عملکرد ملی و بین المللی دانشگاه‌های کشور در شاخص ثبت اختراع

ثبت اختراعات ملی موسسه آموزش عالی های علوم زراعت

وی گفت: چهار موسسه آموزش عالی زراعت در رتبه بندی ISC حضور داشته اند که هر چهار موسسه آموزش عالی موفق به ثبت اختراع ملی شده اند، با این حال از میان این ۴ موسسه آموزش عالی ، موسسه آموزش عالی علوم زراعت و ذخایر زمین گرگان با ۱۷ ثبت اختراع رتبه اول را از آن خود کرده است. تعداد ثبت اختراعات موسسه آموزش عالی های زراعت کشور در جدول زیر نمایش داده شده است.

جدول ۵. تعداد ثبت اختراعات ملی موسسه آموزش عالی های علوم زراعت

عملکرد ملی و بین المللی دانشگاه‌های کشور در شاخص ثبت اختراع

ثبت اختراعات ملی موسسه آموزش عالی های گروه آثار خلاقانه

رییس مؤسسه ISC گفت: ۴ موسسه آموزش عالی آثار خلاقانه در رتبه بندی ISC حضور داشته اند که هر ۴ موسسه آموزش عالی در مجموع بازه زمانی رتبه بندی موفق به ثبت اختراع ملی شده اند، با این حال از میان این ۴ موسسه آموزش عالی ، موسسه آموزش عالی آثار خلاقانه تهران با ۳ ثبت اختراع، رتبه اول را از آن خود کرده است. تعداد ثبت اختراعات موسسه آموزش عالی های آثار خلاقانه کشور در جدول زیر نمایش داده شده است.

جدول ۶. تعداد ثبت اختراعات ملی موسسه آموزش عالی های گروه آثار خلاقانه

عملکرد ملی و بین المللی دانشگاه‌های کشور در شاخص ثبت اختراع

ثبت اختراعات ملی موسسه آموزش عالی های زیرنظام

فاضل زاده گفت: ۴ موسسه آموزش عالی از نوع موسسه آموزش عالی های زیرنظام در رتبه بندی ISC حضور داشته اند که هر ۴ موسسه آموزش عالی در مجموع بازه زمانی رتبه بندی موفق به ثبت اختراع ملی شده اند، با این حال از میان این ۴ موسسه آموزش عالی، موسسه آموزش عالی پیام نور با ۸ ثبت اختراع، رتبه اول را از آن خود کرده است. تعداد ثبت اختراعات موسسه آموزش عالی های زیرنظام کشور در جدول زیر نمایش داده شده است.

جدول ۷. تعداد ثبت اختراعات ملی موسسه آموزش عالی های زیرنظام

عملکرد ملی و بین المللی دانشگاه‌های کشور در شاخص ثبت اختراع

ثبت اختراعات ملی موسسه آموزش عالی های غیرانتفاعی

از میان ۱۷ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حاضر در رتبه بندی ۶ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پروانه ثبت اختراع ملی داشته اند، که در جدول ۸ نشان داده شده است.

جدول ۸. تعداد ثبت اختراعات ملی موسسه آموزش عالی های غیرانتفاعی

عملکرد ملی و بین المللی دانشگاه‌های کشور در شاخص ثبت اختراع


ایران دارای موسسه آموزش عالی‌های برگزیده و فعال در حوزه‌های ثبت اختراعات است که نشان از پیشرفت و قدرت علمی و تکنولوژیکی کشور دارد. با توجه به این واقعیت، متولیان امور علمی و فناوری و روابط حکومتی‌گذاران باید به توانمندسازی موسسه آموزش عالی‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری با اختصاص برنامه‌ریزی مالی و تامین تجهیزات مناسب توجه ویژه داشته و برنامه‌های اجرایی جهت توسعه فناوری و تبدیل علم به فناوری را ترتیب دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *