021کید

متن آهنگ تینگ 021کید

0 نظر

متن آهنگ تینگ 021کید [اینترو] 021kid make it lit back on my Persian drill shit هفت روز train no rest day تو سینش مثه هالتر تو chest day مثه جی تی ای

متن آهنگ های هیل 021کید

0 نظر

021kid · High heel متن آهنگ های هیل 021کید [کورس] بی بی شبو میاد پیشم روی های هیل (High heel) ولی صبح با هودی میره خیلی کامفی (com