بامداد

متن آهنگ وهومن بامداد

0 نظر

Bamdad · Vohuman متن آهنگ وهومن بامداد [ورس یک] به پای وظیفه کرد قبول حرکت بارها دیدم از کودکیش زمان رو خم کرد بچه ها رش

متن آهنگ گور بامداد

0 نظر

Bamdad · Gur متن آهنگ گور بامداد [ورس یک] تکراری بودن هرروزِ روزهام عادت‌هام منو ساختن، نداشته باد و بوران اثر، آتی

متن آهنگ آشا بامداد

0 نظر

Bamdad · Ashaa متن آهنگ آشا بامداد [ورس یک] توقف نکرد زمانِ دَوون سر رو تن نموند بی صبر و امون، نباش که آخرین قطره از ک

متن آهنگ آکومن بامداد

0 نظر

Bamdad · Akuman متن آهنگ آکومن بامداد [ورس یک] میزنه هم خون می‌جوشه دمنوش دندوناش و گوشت لاش یادت میاره چند بود قیمت ا

متن آهنگ زروان بامداد

0 نظر

Bamdad · Zurvan متن آهنگ زروان بامداد [اینترو] میون خلائی که هیچ چیز نبود یعنی هیچ بود و هیچ بود و هیچ بود و هیچ شروع و