تکست آهنگ

متن آهنگ سی جی مسین

متن آهنگ سی جی مسین [ورس یک] میکنم هر طرف نگاه از این * ها سر ترم دیگه بُرشی نداره توو رپ لفظتون بده جام، به نگاهم

متن آهنگ قجر مسین

متن آهنگ قجر مسین [ورس یک] چهار صبح، میکنم پام پوتینو پنج صبح، توو بزرگراه ام با نیکوتین و شیش صبح، تووی صفیم مث