تکست آهنگ

متن آهنگ قجر مسین

متن آهنگ قجر مسین [ورس یک] چهار صبح، میکنم پام پوتینو پنج صبح، توو بزرگراه ام با نیکوتین و شیش صبح، تووی صفیم مث