تکست آهنگ

متن آهنگ تله عرفان

متن آهنگ تله عرفان [اینترو] ده دوازده سال پیش یکی از طرفدارام روایت خیالی زندگیشو برام تعریف کرد و مو به تنم سیخ